top of page

Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne
1. Strona internetowa https://www.colibriclinic.net/ (zwana dalej: „Stroną”) jest prowadzona
przez Spółkę Colibri Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, przy ul. Jana
Sobieskiego 6a, wpisaną Do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000968397, NIP: 1231511913, REGON: 521830847 (zwana
dalej: „Administrator”).
2. Na naszej stronie dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są
w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego i europejskiego m.in. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej:
„RODO”).
3. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników Strony, zwanych
dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”.
4. Możesz skontaktować się z nami listownie pod adresem (05-520) Konstancin-Jeziorna, ul.
Jana Sobieskiego 6a, poprzez formularz internetowy dostępny na stronie lub telefonicznie pod
numerem telefonu +48 789 838 541

Definicje:
 „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.
„Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.
 „Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze Strony.
 „Cookies Administratora” – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
Polityka Prywatności

 „Cookies Zewnętrzne” – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Strony.
 „Urządzenie” – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Strony.
 „Użytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie Danych osobowych
5. W celu kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie możesz podawać Dane
osobowe. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
korzystania z Usług Administratora.
6. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo
polskie i europejskie, w szczególności RODO.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na
podstawie zawartych umów lub nadanych upoważnień. Każda z osób, która została
dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony
danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych
informacji.
8. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu (dalej: „Podmiot
współpracujący”), na podstawie zawartej na piśmie umowy. Administrator korzysta z usług
jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym
poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.
9. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting Witryny, działania
marketingowe i edukacyjne, dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych, a także inni
współpracownicy Administratora.
10. Twoje dane osobowe gdy korzystasz z formularza kontaktowego są przetwarzane w celu
kontaktu z Administratorem, obsługi zapytań przez formularz.
11. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
a. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
b. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c. interes prawny Administratora.

Informacja o plikach Cookies
12. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pomogą nam analizować statystyki ruchu i
zachowania użytkowników na stronie. Pomaga nam to lepiej dopasować nasze działania
marketingowe.

13. Korzystamy również z usługi osadzenia naszej lokalizacji w mapach Google. Mapa Google
wykorzystując pliki cookies zbiera informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach,
przy użyciu których korzystasz z usług Google. Szczegółowe informacje odnośnie
przetwarzanych danych może znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

14. Możesz wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym
urządzeniu przy pomocy którego łączysz się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje
przyjmowania Cookies. Szczegółowe informacje jak to zrobić możesz znaleźć na
stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki
internetowej.

Dodatkowe informacje

15. W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca
wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w
niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony
internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są
przechowywane na serwerach tego usługodawcy.
16. Chronimy wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności do danych osobowych
mają bezpośredni dostęp zgodnie z RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub
współpracownicy Administratora danych.
17. Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych
do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień
– skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową czy odwiedź nas. Informujemy także, że
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych.
18. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu,
jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności
na stronach.
19. Możemy zażądać od Ciebie dodatkowych informacji, aby zweryfikować Twoją tożsamość,
kiedy będziesz korzystał z prawa dostępu do danych, na mocy art. 12 ust. 6 RODO.
20. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prosimy o opuszczenie strony internetowej
https://www.colibriclinic.net/

bottom of page